# Hệ Thống Tự Động Đã xóa chatbox.
[02-01 12:42 PM] Đỗ Duy Ngọc: test
[02-01 12:43 PM] Đỗ Duy Ngọc: 1 2 3 4
[02-01 12:44 PM] Đỗ Duy Ngọc: /me
[03-10 07:46 PM] Đỗ Duy Ngọc: fdsfds
[26-09 10:24 PM] Đỗ Duy Ngọc: 12312